REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wersja z dnia 9 czerwca 2021 roku.

§ 1

Cel Regulaminu

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę Confronter Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice, posiadająca NIP 7010489213 oraz REGON 361724439, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000562090, za pośrednictwem strony internetowej a także tryb postępowania reklamacyjnego (dalej jako: Usługodawca).
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw w szczególności mowa tu o przepisach ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako: Ustawa).

§ 2

Postanowienia Ogólne

 1. Spółka ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 j.t., dalej jako: Ustawa).
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.loan.arrow-finance.pl oraz innych serwisów Usługodawcy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu, co Użytkownik oświadcza, zaznaczając checkboxa "akceptuję politykę prywatności" oraz "zapoznałem się z regulaminem".
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia z korzystania usług Usługodawcy, tj. od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym np.: wypełnianie formularza kontaktowego w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody bądź wysyłania wiadomości o treściach wulgarnych bądź w inny sposób naruszających prawo;
 2. korzystania z serwisów Usługodawcy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń.
 1. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać darmowy dostęp do Regulaminu oraz do Polityki prywatności poprzez stronę www.loan.arrow-finance.pl, a także w każdym czasie pobrać Regulamin w tym sporządzić jego wydruk papierowy.

§ 3

Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną m. in. następujące nieodpłatne Usługi:
 1. Wstępnie weryfikuje dane Użytkownika podane podczas wypełnienia formularza kontaktowego na stronach Usługodawcy;
 2. Porównuje kredyty gotówkowe, hipoteczne, firmowe, samochodowe, szybkie pożyczki oraz kredyty konsolidacyjne, a także oferty usług telekomunikacyjnych (np. abonamenty telefoniczne, telefony na kartę, karty usługi dostępu do internetu), ubezpieczeń pod kątem najlepszych warunków dla zindywidualizowanego Klienta (Użytkownika serwisu).
 3. Analizuje potrzeby Użytkowników, najczęściej w drodze telefonicznej, w tym poprzez uzyskanie:
 1. informacji o kosztach życia Klienta oraz uzyskiwanych przez Klienta dochodach,
 2. informacji o gospodarstwie domowym klienta i osobach pozostających na utrzymaniu klienta,
 3. danych o zobowiązaniach Klienta oraz informacji o jego zadłużeniu (w tym informacji pozyskanych z biur informacji gospodarczej, giełd wierzytelności, danych o kosztach obsługi zadłużenia itp.

 1. Przesyła dane zainteresowanego Użytkownika do Partnerów biznesowych Usługodawcy;
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z dokładnymi warunkami promowanych produktów i ocenę czy produkt adekwatny jest do jego potrzeb.

§ 4

Korzystanie z Usług

 1. Rozpoczęcie korzystania z świadczonych przez Serwis usług, w tym objętych niniejszym Regulaminem, możliwe jest po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.loan.arrow-finance.pl oraz innych serwisach Usługodawcy (np. loan.arrow-finance.pl). Usługodawca następnie kontaktuje się z zainteresowanym Użytkownikiem poprzez kontakt na podany przezeń w formularzu numer telefonu a podczas rozmowy Użytkownikowi przedstawiana jest mogąca zainteresować go oferta produktów i usług finansowych oferowanych przez Partnerów biznesowych Spółki, w tym w szczególności oferta kredytowa/ pożyczkowa.
 2. Z uwagi na charakter świadczonych przez Serwis usług, należy wskazać, iż nie dochodzi do zawarcia Umów bezpośrednio pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem a usługa polega nie na pośrednictwie finansowym, ma jednak charakter pomocy przy wyborze najwłaściwszej dla Użytkownika oferty.
 3. Złożenie zapytania pożyczkowego i udostępnienie go przez Spółkę Partnerom biznesowym Spółki (Pożyczkodawcą) nie stanowi oferty i nie rodzi po stronie Użytkownika obowiązku zawarcia umowy pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu.
 4. Dostęp i korzystanie ze Stron (serwisów) Usługodawcy możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Serwisu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Serwisu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

§ 5

Reklamacje i rezygnacja z usługi

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej korzystania przez niego z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres brakzgody@confronter.pl, zawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania, np. usunięcia danych bądź ich zmiany- w tym przypadku należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji ze świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną usług, które w głównej mierze opierają się na przetwarzaniu danych osobowych użytkownika celem złożenia mu ofert handlowych usług podmiotów trzecich. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres brakzgody@confronter.pl lub skontaktować się telefonicznie lub pisemnie na adres spółki Confronter sp. z o.o. ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice.

§ 6

Odpowiedzialność Spółki

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Spółki.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie przez użytkownika z niekorzystnych dla siebie produktów promowanych przez Spółkę.

§ 7

Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.05.2018 r. i zastępuje wszystkie dotychczasowe Regulaminu bądź noty prawne.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu, a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc z zastrzeżeniem lit. a i lit. b poniżej.
 1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter e-mail", świadczenie usług porównywania, dopasowywania i prezentowania Użytkownikom ofert handlowych Partnerów Biznesowych Usługodawcy) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca z łatwością mógł się dowiedzieć o treści zmienionego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://loan.arrow-finance.pl/pl/regulamin i nie wypowiedział umowy w formie elektronicznej brakzgody@confronter.pl ; telefonicznie lub pisemnie na adres spółki Confronter sp. z o.o. ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice w ciągu 14 dni od powiadomienia Usługodawcy o wprowadzonych zmianach Regulaminu. Jeżeli Usługodawca nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że Usługobiorca zapoznał się z treścią zmian, zmiany te są dla niego zrozumiałe i je zaakceptował. Gdy zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy po zapoznaniu się z zmienionym Regulaminem, a takie zmiany wiążą Użytkownika wyłącznie jeśli na nowo zaakceptował zmieniony Regulamin jeśłi zaś nie zaakceptował zmieniony Regulamin wiążą go zapisy dotychczasowego, uprzednio zaakceptowanego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.

 1. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz Ustawy a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 3. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.